//
you're reading...
refugees

20 Ιουνίου – Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων – Πάνω από το 50% των προσφύγων είναι παιδιά.

uploads1787_global_trends_1

 

English text follows

20 Ιουνίου – Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων – Πάνω από το 50% των προσφύγων είναι παιδιά.

Πριν από 15 χρόνια, το 2000, καθιερώθηκε από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών η Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων. Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ όρισε για τις 20 Ιουνίου αυτή την ημέρα με αφορμή την 50ή επέτειο της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς του Πρόσφυγα.

Σήμερα, 15 χρόνια μετά, η λέξη πρόσφυγας έχει συνδεθεί διεθνώς όχι με την αλληλεγγύη και την βοήθεια που δέχονται οι κατατρεγμένοι του κόσμου, αλλά με τις απεγνωσμένες προσπάθειες τους να φτάσουν σε ένα ασφαλή τόπο, συχνά με τη τραγική κατάληξη που βλέπουμε σε καθημερινή πλέον βάση.

Το σύνολο των προσφύγων παγκόσμια φτάνει σχεδόν τα 60 εκατ. Όπως αναφέρει η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ μόνο μέσα στο 2014, 13.9 εκατομμύρια άνθρωποι εκτοπίσθηκαν δια της βίας, τέσσερις φορές περισσότεροι από το 2010. Παγκοσμίως καταγράφηκαν 19.500.000 πρόσφυγες που έφυγαν από τον τόπο τους (σε σχέση με 16.7 εκατομμύρια το 2013), 38.2 εκατ. εκτοπίστηκαν στο εσωτερικό των χωρών τους (σε σχέση με 33.3 εκατ. το 2013). Πάνω από το 50% των προσφύγων παγκοσμίως είναι παιδιά.

Παρά τα φαινόμενα, ο οικονομικά ανεπτυγμένος κόσμος δεν έχει αναλάβει το μερίδιο που του αναλογεί στην στήριξη αυτών των προσφύγων, ειδικά αν αναλογιστεί κανείς το μερίδιο ευθύνης που έχει για την δημιουργία τους, μέσω της αποσταθεροποίηση των περιοχών τους και τους αιώνες αποικιοποίησης των ηπείρων τους. Είναι αξιοσημείωτο ότι το 86% των προσφύγων έχει βρει καταφύγιο σε αναπτυσσόμενες χώρες, που ως επί το πλείστον αντιμετωπίζουν προβλήματα παρόμοια με τις χώρες καταγωγής τους  και αδυνατούν να τους παρέχουν κατάλληλη στήριξη.

Η Κύπρος, παρά το γεγονός της εγγύτητας στη Συρία, αποτελεί προορισμό για ένα αρκετά μικρό (σε σχέση με άλλες χώρες) αριθμό προσφύγων,  που σε καμιά περίπτωση δεν συνιστούν οικονομική επιβάρυνση. Η κατάσταση όμως για αυτούς είναι τρομερά δύσκολη για θεσμικούς και κοινωνικούς λόγους και οι προσπάθειες που οι ίδιοι καταβάλλουν για ένταξη στην τοπική κοινωνία, συναντά πολλά εμπόδια.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η πρόσφατη αλλαγή στη σχετική νομοθεσία,  η οποία έχει καταστήσει αδύνατο για πρόσφυγες από τη Συρία να επανενωθούν με τις οικογένειές τους. Η Κυπριακή Δημοκρατία αφαίρεσε το δικαίωμα της οικογενειακής επανένωσης σε άτομα με το καθεστώς της συμπληρωματικής προστασίας, που είναι και το καθεστώς που δίνεται στη συντριπτική πλειοψηφία των προσφύγων εδώ. Η απόφαση αυτή, δεν συνάδει με τις πρακτικές που ακολουθούν άλλες ευρωπαϊκές χώρες και προσκρούει με το ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο.

Με τη σκέψη σε αυτά τα ζητήματα, μια σειρά εκδηλώσεων βρίσκεται σε εξέλιξη. Η Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων τιμήθηκε την περασμένη Τετάρτη στην Λευκωσία με ένα πολυπολιτισμικό φεστιβάλ που διοργανώθηκε από το Future Worlds Center και την Αντιπροσωπεία στην Κύπρο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες. Το φεστιβάλ πλαισίωσαν εκατοντάδες κόσμου και στήριξαν με τη συμμετοχή τους τόσο κυπριακές οργανώσεις, όσο και κοινότητες προσφύγων που διαμένουν στην Κύπρο.

Επειδή η προσφυγιά, ο εκτοπισμός και η μετανάστευση είναι κομμάτι της ιστορίας μας, τέτοιες πρωτοβουλίες έχουν ιδιαίτερη σημασία.  Η επίδειξη αλληλεγγύης και η έμπρακτη στήριξη είναι έργο σε εξέλιξη που αναδεικνύει τα βαθύτερα και σημαντικότερα στοιχεία της συνείδησης και της κουλτούρας μας. Στις σημερινές συνθήκες ραγδαίων ανακατατάξεων, είναι αναγκαίο να επιμείνουμε και να εντείνουμε τις προσπάθειές μας σε αυτή τη κατεύθυνση, ως αναπόσπαστο στοιχείο διαμόρφωσης μιας συμμετοχικής και δημοκρατικής κοινωνίας.

Future Worlds Center –

Humanitarian Affairs Unit

——————————————————-

 

June 20th – World Refugee Day – Over 50% of refugees are children.

In 2000 the General Assembly of the United Nations appointed June 20th to mark the 50th anniversary of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees.

Today, 15 years later, the word refugee brings to mind not solidarity and assistance received by the persecuted of the world, but with the desperate efforts to reach a safe place, often with tragic outcome that we see on a daily basis now .

Fifteen years later the word refugee has not been connected internationally with solidarity and assistance but with the desperate efforts of these people to reach a safe place. It is an effort with a tragic outcome as witnessed now on a daily basis.

The total number of refugees worldwide have reached nearly 60 million. As UNHCR reports only in 2014 13.9 million people were displaced by force, four times more than in 2010. 19.5 million refugees who fled their homeland have been recorded worldwide (compared to 16.7 million in 2013), and 38.2 million have been displaced within their country (compared to 33.3 mil. in 2013). Over 50% of the world’s refugees are children.

Despite the sometimes high publicity, the economically developed world has not taken a fair share of the support for these refugees, especially if one considers the share of responsibility it had in creating them, by the destabilization of their regions and the centuries of colonization of their continents. It is noteworthy that 86% of refugees have found shelter in developing countries, which mostly face problems similar to the countries of origin and are unable to provide them with adequate support.

Cyprus is a destination of a relatively small number of refugees, despite the proximity to Syria, who do not, in any case, constitute an economic burden. But the situation for them is difficult and the efforts that they themselves make for local integration faces many obstacles.

A typical example is the recent change in legislation, which has made it impossible for Syrian refugees to be reunited with their families. The Republic of Cyprus withdrew the right to family reunification to persons with the status of subsidiary protection, which is the status given to the vast majority of refugees here. This decision is not consistent with the practices adopted by other European countries and contradicts with European and international law.

With these issues in mind, a number of events are currently taking place this week. The World Refugee Day was honored last Wednesday in Nicosia with a multicultural festival organized by Future Worlds Center and the Representation in Cyprus of the UN High Commissioner for Refugees. The festival was attended by hundreds of people and took place with the participation of both Cypriot organizations and refugee communities living in Cyprus.

Refugees, displacement and migration are part of our history on this island. Therefore such initiatives are of a particular importance. The demonstration of solidarity and of practical support is a work in progress that brings forth the deepest and most important elements of our consciousness and our culture. Under the present conditions of rapid upheaval it is necessary to persevere and intensify our efforts in this direction, as an integral element forming an inclusive and democratic society.

About strengtheningasylum

Strengthening Asylum

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Follow me on Twitter

Post Categories

Archives

%d bloggers like this: